Prohlášení k novinovému článku slečny Barbory Janatové, Deník N


Společnost se ohrazuje vůči zveřejněným informacím ve článku, který uvedla reportérka Deníku N dne 10.9.2020. Dle našeho názoru článek obsahuje záměrně nepravdivé, zavádějící a klamavé informace směřující k poškození absolventa profesního kurzu naší vzdělávací instituce, neboť je v současné době kandidátem v senátních volbách do senátu za volební obvod Praha 9, ačkoli se periodikum vykazuje na svých webových stránkách svým etickým kodexem.

Článek hodnotíme jako kompilát neprofesionálně získaných a shromážděných fragmentů, bez vhledu do popisované problematiky, s cílem nalézt či vytvořit kompromitující informace.

Společnost prohlašuje, že poskytuje profesní vzdělávací kurzy zaměřené na obchodní a obchodně manažerské dovednosti, které slouží k osvojení či zdokonalení profesních dovedností.

Formalizované profesní vzdělávání je zaměřeno na praktické znalosti a dovednosti pro výkon určité pracovní pozice a je do jisté míry zcela odlišné od oblasti formálního akademického vzdělání, které je pod dohledem státních institucí.

Prokazování se nabytými znalostmi v profesních kurzech je v dnešní moderní době běžnou součástí komunikace profesionálů nejen na profesních sítích jako je linkedin.com a ačkoli je námi vysokoškolské vzdělání velmi ceněno, v moderním světě již samo o sobě nedostačuje k osvědčení, že určitá osoba je tím nejvhodnějším kandidátem na pracovní pozici nebo poskytovatelem určité služby.

Mezi profesní označení, kterými se absolventi profesního vzdělávání prokazují patří např. absolvování velmi ceněných profesních programů jako jsou ACCA, PMP apod., viditelnost těchto označení ve spojení s jménem vidíme velmi rádi.

Společnost dále prohlašuje, že účastníkem kurzu může být každý, bez ohledu na politickou příslušnost, náboženské přesvědčení, národnost, státní příslušnost, pohlaví, věk, rasu apod. Nikdo nesmí být omezen v přístupu ke vzdělávání. Zájemce o studium si nelustrujeme a dělat to nebudeme.

Náš projekt vznikl před 3 lety s cílem působit na mezinárodní úrovni. Současně vznikla i mateřská společnost se sídlem v USA. Jsme česká firma a logicky start projektu byl naplánován v České a Slovenské republice s následnou expanzí do dalších zahraničních teritorií. V České republice jsme měli i přípravě několik sociálně podpůrných programů.

Náš projekt byl také zasažen příchodem současné koronavirové krize, za změnou předchozího obchodního modelu na nynější však vidíme mnohem širší potenciál. Bohužel vzhledem k nově vzniklé negativní kampani zvažujeme další směřování projektu v České republice přehodnotit.

Historické zvyklosti jsou zde založeny na úctě ke vzdělání, nýbrž také na jeho vnějším prokazování, ve spojení se svým jménem. V dnešní moderní společnosti to nemůže být jen doménou těch z nás, jejich životní, společenské a rodinné dispozice umožňovaly dopřát si dlouhé roky studia a až poté se věnovat své životní dráze. A ačkoli považujeme, za nutné v oblastech jako je lékařství, právo apod. zachovat dohled státu nad přístupem do oboru (neboť nikdo z nás jistě nechce, aby jej operoval chirurg bez patřičného vzdělání či ho obhajoval u soudu takový právní zástupce) jsou dnes obory a pracovní pozice, které jsou páteří ekonomiky, nenahraditelným článkem řetězu, bez kterého se společnost neobejde a není nutné si vážnost ve společnosti spojovat s akademickým vzděláním.

Velká řada lidí, bez kterých by společnost fungovat nemohla, žádné tituly nemá a není možné na ně nahlížet, jako na ty, co nemají k profesi, kterou vykonávají, nebo k místu, kde žijí, platně co říct. Potkáváme je každý den kolem sebe. V profesním vzdělávání si však profesní označení dovolit mohou.

Zákon o vysokých školách upravuje akademickou oblast vzdělávání a definuje podmínky, za kterých lze a za kterých je zakázáno, se prokazovat akademickými tituly, opravňujícími užívat označení Ing., Mgr., PhD., apod., po absolvování akreditovaného vysokoškolského studia na univerzitách. Týká se však pouze vysokoškolského vzdělávání, nikoli profesního.

Žádný zákon přitom neupravuje anomálii, která se před lety objevila na poli vzdělávání, kdy tituly ze zahraničních vysokoškolských soustav, které můžete získat na zahraničních univerzitách, např. MBA, LL.M., M.A., MSc., PhD. (neplést si s českým Ph.D.) si vypůjčili k podnikání v oblasti vzdělávání různí podnikatelé a po založení společností znějících např. jako věhlasné zahraniční univerzity a po najmutí různých lektorů, poskytují vzdělávací programy zakončené zkratkami, které se tváří, jako titul ze zahraničí, přitom se za zlomek ceny dá pořídit v jakémkoli s.r.o., které se k tomu samo marketingově zmocnilo. Neobstojí ani krytí splněním formálních podmínek akreditace vzdělávacího programu u MŠMT, koupením si členství v Hospodářské komoře či v nějaké k tomu určené v zahraničí sídlící akreditační instituci, která mimochodem neodpovídá za obsah studia, nýbrž eviduje uhrazení ročního členského poplatku. Pokud tedy chcete relativně časově a finančně nenáročně získat nepravé americké MBA, není nutné hovořit cizím jazykem, ani mít vysokoškolské vzdělání ke vstupu do studia, lze obejít univerzitu levněji, za pár desítek tisíc korun a několik měsíců času.

K této praxi jsme se my nepřipojili, užíváme vlastní profesní označení, která jsou registrována u Úřadu pro průmyslové vlastnictví proti neoprávněnému užití a zmocňujeme naše absolventy užívat tyto tituly ve spojení se svým jménem.

V České republice ale působí i pobočky zahraničních univerzit, nebo ve spojení se zahraniční univerzitou poskytují druhy MBA programů naše špičkové české univerzity, zde se však jedná o náklady v řádech statisíců korun, nelze se do nich přihlásit bez vysokoškolského vzdělání a zakončení těchto programů znamená sáhnout si dno svých sil. Tato oblast je také profesní, byť vypadá, ve spojení s akademickými tituly u jmen absolventů, jako vysokoškolské vzdělání.

Toto prohlášení vydáváme nikoli jako odborné pojednání, nýbrž jako instantní reakci na dnešní článek a závěrem chceme vyjádřit, že považujeme za nízké, pokoušet se poškodit pověst vzdělávací společnosti z důvodu snahy o diskreditaci jednoho z politických kandidátů v nadcházejích volbách, ačkoli sama pisatelka získala svůj titul za diplomovou práci proti vedení této politické strany.